Landelijk congres Prettig Contact met de Overheid bij Rijkswaterstaat

Op 3 april jl organiseerde Rijkswaterstaat in Utrecht voor haar juristen en juridisch medewerkers een landelijke bijeenkomst over Prettig Contact met de Overheid en de informele aanpak. Het doel is het enthousiasmeren en bevorderen van de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt ook beoogd om aan de hand van workshops handvatten te bieden aan de juridische medewerkers van Rijkswaterstaat om de informele aanpak binnen de eigen processen te implementeren. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar twee succesvolle pionierprojecten uitgevoerd bij RWS Zuid-Nederland (voorheen  RWS Limburg en RWS Noord-Brabant). De plenaire openingssessie bevatte allereerst dan ook een presentatie van de resultaten van deze RWS-pilots. Daarnaast verzorgde het ministerie van BZK een toelichting op de nieuwe handleiding  voor het professioneel behandelen van bezwaren. De deelnemers gingen vervolgens uiteen in vier verdiepende workshops waarbij aandacht werd besteed aan zowel praktijkvoorbeelden als de benodigde vaardigheden. In de workshop werd bovendien ingegaan op de vraag waar de deelnemers kansen zien voor een informele aanpak en tegen welke problemen zij denken aan te lopen. De thema’s van de vijf workshops waren vergunningverlening en handhaving, bezwaar en beroep, klachten, de Wob en claims en tot slot in- en externe hoorzittingen. De betrokkenheid en  inzet  van de deelnemers was groot. De middag werd tegen 17.00 zeer positief afgesloten waarbij men enthousiast bleef napraten tijdens de borrel.

Programma

13.00 – 13.30 Plenaire inleiding

 • achtergrond van het project ‘prettig contact met de overheid’;
 • wat houdt de informele aanpak in?
 • juridisch kader (nieuwe Handleiding professioneel behandelen van bezwaren); 
 • staan de formele regels zoals vastgelegd in o.a. de Awb een informele aanpak in de weg?
 • wat zijn de voordelen van de informele aanpak voor het bestuursorgaan?
 • hoe kan RWS de informele aanpak implementeren in zijn verschillende processen? 

Sprekers: Lynn van der Velden (ministerie van BZK) en Heinrich Winter (hoogleraar Bestuursrecht)

13.30 – 13.50 Ervaringen uit de praktijk 
Toelichting van de ervaringen met de informele aanpak bij RWS Zuid Nederland

 • Hoe is de informele aanpak toegepast?
 • Heeft dit meerwaarde gehad?
 • Waar loop je als organisatie tegenaan?
 • Wat zijn de ‘do’s and ‘dont’s?
 • Wat wordt de volgende stap?

Spreker: Ron Sassen (pionierproject van RWS Zuid Nederland)

13.50 – 14.00 Deelnemers gaan naar de workshopzalen

14.00 – 16.00 Workshops 

 1. Vergunningverlening en handhaving : docent Jeannie Pleumeekers
 2. Bezwaar en beroep:  docent Heinrich Winter
 3. Klachten/wob en claims :  docenten Marion van Dam/Janine Verhoef
 4. Klachten/wob/claims:  docent Marliz Schellekens
 5. Hoorzittingen:  docent Erwin Krens

16.00 – 16.30 afsluiting dagprogramma, zo mogelijk met korte terugkoppeling en borrel