Een van de belangrijkste kenmerken van de lokale belastingen is dat deze nadrukkelijk zichtbaar worden bij de burger door aanslagbiljetten en WOZ- beschikkingen. Door het combineren van aanslagbiljet en WOZ-beschikking concentreert de aandacht zich ook nog eens op de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde. Bovendien staan nagenoeg alle gemeentelijke belastingen ook nog op één aanslagbiljet, zodat alle pijn in één keer zichtbaar wordt.

Het is goed dat belasting heffen pijn doet

Er is niets op tegen dat de lokale belastingen zichtbaar worden geheven. Dit is eigenlijk de basisregel van de democratie; de burgers kiezen hun bestuurlijke vertegenwoordigers en die gaan vervolgens de gemeente, het waterschap, de provincie of ons land besturen. Bij dit besturen hoort ook het invoeren van belastingen om de collectieve uitgaven te financieren. Dit zorgt ervoor dat het gemeentebestuur kritisch kijkt naar het heffen of het verhogen van deze belastingen. Men realiseert zich dat de burger hierop kritisch is en dus een verklaring wil zien. Dat kan zijn de profijtgedachte of de kostenveroorzaking: de individuele burger krijgt er iets voor terug, of veroorzaakt kosten die hij moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de afvalstoffenheffing, leges of de rioolheffing. Dat kan ook zijn dat de burgers (collectieve) voorzieningen willen, die dan ook uit de algemene middelen betaald moeten worden, bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen. De zichtbaarheid van deze belastingen brengt ook met zich mee, dat hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening. Voor veel burgers is de belastingaanslag die in februari / maart van het jaar op de deurmat valt een complete verrassing. De aandacht in de media over de “verontrustende stijging” van de lokale belastingen en de “te hoge WOZ-waarden” dragen bij aan een gevoel van onzekerheid bij de burger. Als er dan ook nog onbegrijpelijke taal wordt gebruikt, of de feiten kloppen niet, dan ontstaat al snel het gevoel dat “het wel fout zal zijn” met die WOZ-beschikking of die belastingaanslag.

Kwaliteit en inzichtelijkheid

Om dit gevoel weg te nemen, moeten we er alles aan doen om met de juiste gegevens te werken bij het vaststellen van de WOZ-waarde en het opleggen van belastingaanslagen. Als blijkt dat de gegevens niet correct zijn, en de burger wijst ons daarop, dan zouden we ook dankbaar kunnen zijn. Kunnen we de burger niet beter de gelegenheid geven om de gegevens te controleren voordat de WOZ-beschikking en de belastingaanslag op de deurmat valt? Dat vergroot de acceptatie en voorkomt verrassingen. Als we de heffing baseren op de profijtgedachte, dan kunnen we dat ook duidelijk aangeven in de externe communicatie en informatieverstrekking. Als we de heffing baseren op het verhaal van de kosten die de gebruiker van de dienst veroorzaakt, dan moeten we duidelijk en inzichtelijk maken welke kosten worden veroorzaakt en hoe de heffing zich verhoudt tot deze gemaakte kosten.

Waarom heffen we belastingen en wat doen we met de opbrengst?

Ook de informatievoorziening over nut en noodzaak van de vaststelling van de WOZ-waarde en de heffing van belastingen verdient meer aandacht. Welke belastingen worden geheven en wat wordt met de belastingopbrengst daarvan gedaan? Hoe komt de WOZ-waarde tot stand en waarom is deze waarde belangrijk? Waarschijnlijk wordt de WOZ-waarde in 2014 openbaar en kunnen belanghebbenden de WOZ-waardes van de verschillende onroerende zaken inzien. Juist dan is het belangrijk meer informatie hierover te verstrekken.

Betrek de burger, voorkom formele bezwaren

Waarom betrekken we de burger niet meer bij het controleren van de gegevens? En waarom geven we niet meer informatie over nut, noodzaak en rechtvaardigheid van het heffen van belasting? Inmiddels wordt door steeds meer gemeenten gebruik gemaakt van “voormeldingen WOZ” waarbij de burger, ruim voordat de WOZ-waarde formeel bij beschikking wordt vastgesteld, de gelegenheid wordt geboden hierop te reageren. Dit biedt de burger de kans om meer informatie te vragen en om zijn mening naar voren te brengen over de gegevens waarop de WOZ-waarde wordt gebaseerd. Hierdoor ontstaat de dialoog met de burger op een moment waarop nog geen formele beschikking is vastgesteld. Hiermee voorkomt de gemeente dat de burger zijn toevlucht moet zoeken in formele bezwaar- en beroepsprocedures die veel kosten en irritatie veroorzaken. Het verdient daarom aanbeveling om veel meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om “voormeldingen WOZ” te verzenden ruim vóór 31 december van het kalenderjaar. De “voormeldingen WOZ” vormen een onderdeel van de informatievoorziening rond de WOZ en lokale belastingen die kan bijdragen aan meer acceptatie en minder verrassingen.

Meer communiceren!

De informatievoorziening over nut en noodzaak van belastingheffing heeft meer aandacht nodig dan ze nu krijgt. Het onderwerp communicatie behoort onderdeel te zijn van het jaarplan Belastingen en WOZ. Ook in de belastingparagraaf van de begroting voor het nieuwe jaar moet aandacht worden besteed aan de vragen: wat gaan we doen, wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Ook de relatie met profijtgedachte en kostendekking behoort hierin aan de orde te komen. In een communicatieplan kan nader worden uitgewerkt hoe de informatievoorziening richting de burger wordt vormgegeven. Het is de moeite waard en de burger verdient het, zeker in tijden waarin de financiën onder druk staan. Laat de post in februari geen verrassing zijn voor de burger. Start vandaag nog met het uitleggen van het nut en de noodzaak van belasting heffen. Zo worden lokale belastingen leuker!

Peter van den Bosch Van den Bosch & partners