Presentatie publicatie PCMO 4 en 5

Op 30 mei 2013 verzamelden zo’n 50-tal mensen zich in Nieuwspoort voor de presentatie van de nieuwste onderzoeksresultaten van Prettig Contact met de Overheid. Deze resultaten, samengebracht in een tweetal boekjes, zijn op deze middag aangeboden aan de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, dhr. G. Buitendijk.

De heer Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman en dagvoorzitter, opende deze middag, waarna professor van den Bos de publicatie PCMO 4 aanbood genaamd ‘Legitimiteit van de overheid, aanvaarding van overheidsbesluiten & ervaren procedurele rechtvaardigheid’, gevolgd door professor Marseille die PCMO 5 ‘Juridische kwaliteit van de informele aanpak beoordeeld’ presenteerde.

In PCMO 4 staat de volgende vraag centraal: Wat heeft de burger nodig om zich eerlijk en rechtvaardig behandeld te voelen en wat kan de ambtenaar die zijn zaak behandelt of deel uitmaakt van een bezwaarcommissie doen om bij te dragen aan de door de burger ervaren procedurele rechtvaardigheid? Gesteld wordt dat het de burger er veelal niet om gaat hoe een besluit inhoudelijk luidt, maar om hoe hij door de overheid bejegend wordt. Kernwoorden zijn: accurate informatievoorziening, serieus genomen worden en participatie in de besluitvorming. Met respect bejegend worden en serieus worden genomen leidt tot een grotere acceptatie van overheidsbesluiten en tot een meewerkende houding bij de betreffende burger. De reguliere (formele) procedure lost onderliggende conflicten doorgaans niet op. In veel gevallen kan de informele aanpak wel tot een oplossing leiden. Deze aanpak vormt daarmee een belangrijke aanvulling op de reguliere Awb-procedures.

In PCMO 5 staat de vraag centraal in hoeverre de informele aanpak het gevaar in zich bergt dat sommige bezwaarmakers meer krijgen dan waar ze recht op hebben (omdat bezwaarbehandelaars rechtmatigheidsgrenzen overschrijden om een voor betrokkenen aanvaardbare oplossing te bereiken), en andere juist minder dan waar ze recht op hebben (omdat bezwaarbehandelaars niet steeds onderkennen dat het bestreden besluit onrechtmatig is en de bezwaarmaker vervolgens accepteert dat het besluit zo blijft als het is)? Hoofdconclusie van het onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn dat de informele aanpak van bezwaren op het punt van een rechtmatige behandeling als een riskante onderneming moet worden beschouwd. Na een korte pauze werd door beide professoren gediscussieerd met het publiek. Hieronder bevonden zich pioniers, wetenschappers, geïnteresseerden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsook een aantal medewerkers van de Tweede Kamer. Naast de heer Buitendijk, sprak ook de heer Wallage in functie van voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur het publiek toe. Hun respectievelijke speeches alsook het openingswoord van de heer Brenninkmeijer kunt u downloaden vanuit het rechtermenu. PCMO 4 kende helaas een misdruk, hetgeen betekent dat u nog even moet wachten op de mogelijkheid tot donwloaden of bestellen.