Afbeelding

Naar aanleiding van de meta-analyse van prof. Herweijer van verschillende onderzoeken op het gebied van de informele aanpak.

In de brief van 25 maart 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 29 279, nr. 120) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer, mede namens zijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, bericht dat het onderzoeksrapport «Ervaringen met bezwaar» van prof. De Waard aanleiding was om nader te bezien of de bezwaarschriftprocedure wel in alle gevallen de aangewezen weg is om te bereiken dat misverstanden en conflicten tussen burger en overheid doelmatig worden aangepakt. Daarbij zijn ook de bevindingen op dit punt betrokken van de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2010, alsmede de onderzoeksresultaten en ervaringen uit het programma «Prettig contact met de overheid» en enkele rapportages die in het kader van dat programma tot stand zijn gekomen.