Ambtelijk horen of een externe bezwaaradviescommissie?

Burgers ervaren het contact met de bezwaarschriftencommissie niet altijd als prettig. Volgens de kritieken concentreert de bezwaaradviescommissie zich op de vraag of het besluit rechtmatig is, terwijl burgers op zoek zijn naar rechtvaardigheid. De bezwaarschriftencommissie beschouwt het beleid van de gemeente meestal als een gegeven en neemt vaak ongemotiveerd aan dat het algemeen belang prioriteit heeft ten opzichte van het individuele belang van de burger. De burger voelt zich veelal niet gehoord, ziet niet hoe met zijn kant van de zaak rekening wordt gehouden en twijfelt aan de onpartijdigheid van de leden van de bezwaarschriftencommissie. Al met al lijkt de bezwaarschriftencommissie met een conflictoplossend tekort te kampen. Kan het ook anders? Verschillende gemeenten en bezwaaradviescommissies zijn over gegaan naar een andere werkwijze. Tijdens deze interactieve masterclass werden de kritieken en de mogelijkheden en aandachtspunten voor een effectievere inzet  van de bezwaarschriftencommissie besproken.
Docent: Erwin Krens (trainer en mediator)

 

2.   Procedurele rechtvaardigheid en finale geschilbeslechting bij de bestuursrechter

Intuïtief denken we vaak dat de uiteindelijke beslissing van de (bestuurs)rechter bepalend is voor ons gevoel van rechtvaardigheid. Maar is dat ook zo? Gaat het ons om het halen van ons gelijk of spelen ook andere aspecten een rol en zo ja, wat betekent dat dan voor de zaaksbehandeling bij de bestuursrechter en voor de voorbereiding daarop door vertegenwoordigers van bestuursorganen? In deze masterclass stonden de docenten stil bij de resultaten van recent empirisch onderzoek naar de ervaringen van burgers bij de rechter. Daarnaast verzorgden de docenten een toelichting op de wijze waarop de bestuursrechter gebruik maakt van inzichten uit de gedragswetenschappen en wat dit betekent voor de vertegenwoordigers van bestuursorganen die bij de bestuursrechter verschijnen.
Docenten: André Verburg (Rechtbank Midden-Nederland) en Hilke Grootelaar (Universiteit Utrecht).

 

3.   Effectief in gesprek over van asielzoekers en vluchtelingen
Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers waardoor de huisvesting vaak niet op de reguliere wijze kan worden ingevuld en de druk op onderwijs, zorg en integratie groter wordt. Gemeenten hebben daardoor te maken met de vraag om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk terwijl zij tegelijkertijd ook zorg moeten dragen voor een zorgvuldige democratische besluitvorming, een breed gedragen besluit en het waarborgen van de veiligheid van ambtsdragers en de gemeenschap in zijn geheel. Het goed informeren en betrekken van inwoners is daarbij essentieel. In deze masterclass wordt een aantal onderzoeksvragen, handvatten en aandachtspunten behandeld voor het gebruik van social media analyses om de communicatie met de inwoners van gemeenten beter vorm te geven. Daarnaast wordt een raamwerk met aantal aandachtspunten voor het besluitvormingsproces en de inrichting van de communicatie (zie hier en hier) over de huisvestiging van vreemdelingen meegegeven.
Docenten: Frank Bruijninckx (www.howaboutyou.nl) en Martien Kuitenbrouwer (UvA)

 

4.   Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

Nu de uitvoering van de decentralisaties inmiddels gestalte heeft gekregen zoeken gemeenten naar mogelijkheden om de behandeling van klachten en bezwaren op één punt te doen geschieden. Dat biedt het voordeel dat alle problemen waar een persoon of een gezin mee te maken heeft, als geheel in ogenschouw genomen kunnen worden. Het samenbrengen van klachten en bezwaren bij één loket is echter niet het uitgangspunt van de wettelijke regelingen geweest. De verschillende wetten die van toepassing zijn kennen ieder eigen regels. Wel zijn voor de overheid de procedures geconcentreerd in de Awb, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klachten en bezwaren. Voor private instellingen, die in samenwerking met de gemeente vorm geven aan de uitvoering van veel beslissingen, gelden eigen procedures. In deze masterclass werd uiteengezet hoe gemeenten vorm kunnen geven aan een integrale  manier van geschilbeslechting voor het sociaal domein en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn.
Docenten: Sandra van Heukelom en Melita Mersch (Pels Rijcken advocaten)  

 

5.   Professioneel omgaan met informatievragen en Wob- verzoeken

De terughoudendheid van ambtenaren en overheidsorganisaties om informatie beschikbaar te stellen gaat vaak verder dan nodig op grond van de Wob-uitzonderingsgronden en de geldende beperkingen op de openbaarheid. Is de wijze waarop de burger en de media met wel openbaar gemaakte informatie omgaan hier debet aan of zijn er andere redenen? Hoe zou de angst van bestuurders en ambtenaren voor het beschikbaar stellen van informatie kunnen worden overwonnen? Wat vraagt dit aan vaardigheden en wat is belangrijk in de procesinrichting? In deze masterclass werden een aantal knelpunten, ervaringen en oplossingen besproken.
Docent: Erwin Krens (trainer en mediator)

 

6.   Het succesvol implementeren en borgen van PCMO
Het implementeren van de informele aanpak raakt vele aspecten van de organisatie. Hoe creëer je draagvlak? En hoe behoud je dat? Aan de hand van concrete projectervaringen gaan we na hoe u in uw organisatie veranderen op de werkvloer kunt bevorderen middels een scala aan interventies: van bottom-up tot top down. Wilt u uw organisatie en management meekrijgen? In deze masterclass krijgt u praktische handvatten mee voor een succesvolle implementatie en borging van de informele aanpak.
Docenten: Erwin Metselaar (Change Manager B.V. en Martin Euwema (KU Leuven)

 

7.   Het geloofwaardig en effectief uitoefenen van toezicht en handhaving

De overheid draagt ook zorg voor toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Welke visie, aanpak en interventies van overheden zijn daarbij effectief? Hoe kunnen we gebruikmaken van de inzichten uit de gedragswetenschappen om de communicatie met burgers en bedrijven in het kader van toezicht en handhaving het beste vorm te geven? Gebaseerd op internationaal onderzoek zette Florentin Blance in deze masterclass zijn belangrijkste conclusies, inzichten en aanbevelingen uiteen.

       Docent: Florentin Blanc (Consultant voor de Wereld Bank, FR)